Płaca minimalna dla kierowców

Wiele krajów Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat wprowadziło przepisy dotyczące rozliczania płacy minimalnej kierowców. Obligują one firmy transportowe delegujące pracowników do pracy na terytorium ich kraju do wypłaty tymże, stawek zgodnych z określanymi ustawowo minimalnymi kwotami. Może to rodzić pewne kłopoty dla polskich przedsiębiorców, ponieważ przepisy dotyczące naliczania minimalnej stawki w poszczególnych Państwach różnią się od siebie w zakresie wymagań dotyczących rodzaju realizowanych przejazdów, ciężaru pojazdów oraz niezbędnej dokumentacji, którą musi posiadać kierowca. Nasza oferta rozliczania płacy minimalnej dla kierowców obejmuje kraje takie jak:

 • Francja
 • Holandia
 • Niemcy
 • Włochy
 • Austria
 • Belgia
 • Luksemburg
 • Norwegia
 • Finlandia

Rozliczanie płacy minimalnej

Na przykład rozliczanie płacy minimalnej we Francji, Niemczech, Austrii i Holandii dotyczy wszystkich operacji transportowych (z wyłączeniem tranzytu) realizowanych z wykorzystaniem pojazdów cięższych i lżejszych niż 3,5 tony. Tymczasem we Włoszech kwestia ta dotyczy tylko przejazdów kabotażowych wszelkimi pojazdami, a w Norwegii transportu kabotażowego i mieszanego realizowanego za pomocą pojazdów o DMC wyższym niż 3,5 tony. Dodatkowo systemy kontroli w tych Państwach różnią się od siebie, część z nich wymaga od firmy posiadania przedstawiciela transportowego, co również może stanowić dla nich dodatkowe obciążenie.

Przedstawiciel transportu

Przedstawiciel transportu odpowiada za kontakty pomiędzy przedstawicielami administracji francuskiej, włoskiej czy austriackiej z polskim przewoźnikiem. Do obowiązków reprezentanta należy m.in. udzielanie niezbędnych informacji organom kontrolującym, przechowywanie dokumentacji i bezpośrednią pomoc kierowcy w przypadku kontroli drogowej. Wszyscy współpracujący z nami reprezentanci znają biegle języki obce i przebywają na terenie krajów, w których wykonują swoje obowiązki zawodowe. Nasi Klienci zawsze mają dostęp do przechowywanej przez nas dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu, jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta przedstawiciela transportu. Zapewniamy korzystne warunki współpracy!

01
Jako jedna z nielicznych firm dokonujemy zgłoszeń kierowców w elektronicznych systemach rejestracji dla swoich klientów
02
Zapewniamy reprezentanta oraz rozliczanie płacy minimalnej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów
03
Nie wymagamy długoterminowych umów oraz płatności z góry
04
Gwarantujemy najlepsze ceny i najwyższą jakość świadczonych usług

Zgłaszanie kierowców - Francja

W związku z wejściem w życie 1 Lipca 2016 roku ustawy Loi Macron we Francji, firmy transportowe zobligowane są do naliczania minimalnej stawki godzinowej francuskiej delegowanych kierowców. Jednym z głównych obowiązków jest również wyznaczenie przedstawiciela we Francji.

Wszystkie operacje transportowe, zarówno poniżej jaki powyżej 3.5 tony (oprócz tranzytu) podlegają francuskiej ustawie o płacy minimalnej.

Do obowiązków przedstawiciela należy:

 • przechowywanie oraz archiwizacja niezbędnych dokumentów w trakcie oddelegowania jak również przez okres 18 miesięcy po jego zakończeniu

Przedstawiciel we Francji zobligowany jest do posiadania następujących dokumentów w trakcie kontroli:

 • rejestru godzin pracy kierowców na terenie Francji
 • potwierdzenia wypłat należnego wynagrodzenia
 • kopia zaświadczenia o delegowaniu
 • umowa zawarta z przedstawicielem

Kierowca zobligowany jest do posiadania w samochodzie następujących dokumentów w trakcie kontroli drogowej:

 • zaświadczenie o oddelegowaniu (od 01.01.2017 online poprzez platformę SIPSI)
 • umowa o pracę z aneksem (przetłumaczona na język francuski)
 • zaświadczenie A1 z ZUS (obowiązek od 1 kwietnia 2017)

Zgłaszanie kierowców - Włochy

27.10.2016 r. na stronie włoskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej opublikowano przepisy wykonawcze do dekretu ustawodawczego nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. dotyczącego delegowania pracowników do pracy na terenie Włoch.

Tylko przewozy kabotażowe, zarówno poniżej jaki powyżej 3.5 tony podlegają włoskiej ustawie o płacy minimalnej.

Do obowiązków przedstawiciela należy:

 • przechowywanie oraz archiwizacja niezbędnych dokumentów przez okres 24 miesięcy
 • reprezentowanie zagranicznego przedsiębiorcy przed włoską Inspekcją Pracy, zarówno w trakcie kontroli jak również ewentualnych zapytań ze stron administracji

Obowiązki przewoźnika:

 • zaświadczenie o oddelegowaniu pracowników do Włoch (online poprzez stronę cliclavoro.it )
 • obowiązek zachowania, sporządzenia kopii papierowej lub elektronicznej w języku włoskim, dokumentacji dotyczącej zatrudnienia (umowa o pracę), listy płac, ewidencję czasu pracy, dokumentację potwierdzającą wypłatę wynagrodzeń lub analogiczny dokument, jak również zaświadczenie A1 z ZUS
 • obowiązek wyznaczenia osoby do kontaktu posiadającej adres do doręczeń we Włoszech, zobowiązanej do okazywania, przesyłania i odbierania dokumentów

Zgłaszanie kierowców – Niemcy - MiLoG

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o płacy minimalnej w Niemczech – MiLoG (Mindeslohngesetz). Poza nielicznymi wyjątkami płaca minimalna przysługuje praktycznie wszystkim pracownikom świadczącym pracę na terytorium Niemiec.

Wszystkie operacje transportowe, zarówno poniżej jaki powyżej 3.5 tony (oprócz tranzytu) podlegają niemieckiej ustawie o płacy minimalnej.

Obowiązki przewoźnika:

 • zaświadczenie o oddelegowaniu (od 01.01.2017 - online poprzez stronę zoll.de)
 • rejestr godzin pracy kierowców na terenie Niemiec
 • dokumentacja potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia
 • umowa o pracę

Kierowca nie ma obowiązku posiadania przy sobie żadnych dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Zgłaszanie kierowców - Austria

Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), która weszła w życie 01.01.2017 r.

Wszystkie operacje transportowe, zarówno poniżej jaki powyżej 3.5 tony (oprócz tranzytu) podlegają austriackiej ustawie o płacy minimalnej.

Obowiązek posiadania przedstawiciela - Departament Prawny austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych zaznaczył, że przedstawicielem Pracodawcy jest zawsze jeden z pracowników delegowanych. W przypadku delegowania kierowcy do pracy w Austrii - przedstawicielem Pracodawcy będzie kierowca.

Obowiązki przewoźnika:

 • wypełniony formularz elektroniczny-ZKO3 (online poprzez stronę formularservice.gv.at)
 • zaświadczenie A1 z ZUS
 • rejestr godzin pracy kierowców na terenie Austrii
 • potwierdzenie wypłaty należnego wynagrodzenia
 • umowa o pracę (przetłumaczona na j. niemiecki lub angielski)

Kierowca zobligowany jest do posiadania w samochodzie następujących dokumentów w trakcie kontroli drogowej:

 • formularz ZKO3
 • zaświadczenie A1 z ZUS
 • umowa o pracę (przetłumaczona na j. niemiecki lub angielski)
 • rejestr godzin pracy w Austrii
 • potwierdzenie rozliczenia się z pracownikiem

Zgłaszanie kierowców - Norwegia

Norwegia od dnia 01.07.2015r. wprowadza płacę minimalną dla kierowców zawodowych. Zmiany te są efektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014r. Płaca minimalna została ustalona na 158,32 NOK za godzinę pracy.

Tylko przewozy kabotażowe oraz transport mieszany, powyżej 3,5 tony podlegają norweskiej ustawie o płacy minimalnej.

Kierowca zobligowany jest do posiadania w samochodzie następujących dokumentów w trakcie kontroli drogowej:

 • umowa o pracę
 • rejestr godzin pracy na terenie Norwegii
 • dokumentacja płacowa wraz z potwierdzeniem rozliczenia się z pracownikiem

Jeżeli Inspektor stwierdzi, że dokumenty, które przedstawił kierowca, nie wykazują wypłaty norweskiej płacy minimalnej, może poprosić firmę transportową o dosłanie dokładnych informacji dokumentujących spełnienie wymagań dotyczących płacy minimalnej.

Zgłaszanie kierowców - Holandia

1 lipca 2016 roku weszły w życie regulacje ustawy Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie - Ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, która wprowadzona została w związku z dyrektywą 96/71/WE.

Wszystkie operacje transportowe, zarówno poniżej jaki powyżej 3.5 tony (oprócz tranzytu) podlegają holenderskiej ustawie o płacy minimalnej. Jednak na chwilę obecną nie ma informacji w jaki sposób organy administracji holenderskiej będą kontrolować firmy transportowe. Do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU zalecamy aby kierowca posiadał w kabinie:

 • Rejestr godzin pracy na terenie Holandii
 • dokumentacja płacowa wraz z potwierdzeniem rozliczenia się z pracownikiem

Zgłaszanie kierowców - Belgia

Według informacji belgijskich Federalnych Publicznych Służb Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego opublikowanych na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP wynika, że obowiązek wypłacania belgijskiej płacy minimalnej dotyczy kierowców, których umowa o pracę podlega pod prawo belgijskie.

Jeżeli w większości poniższych pytań wskażemy Belgię, zastosować należy belgijskie prawo oraz belgijską płacę minimalną:

1. W którym kraju kierowca otrzymuje polecenia?

2. W którym kraju organizowana jest praca kierowcy?

3. W których krajach najczęściej organizowany jest transport?

4. W których krajach najczęściej ma miejsce załadunek/rozładunek towarów?

5. Skąd kierowca rozpoczyna podróż służbową?

6. W którym kraju kierowca kończy podróż służbową?

Belgowie zdecydowanie najlepiej podeszli do kwestii płacy minimalnej.

Zgłaszanie kierowców - Luksemburg

Luksemburskie Ministerstwo Pracy potwierdziło, że przepisy dot. płacy minimalnej mają zastosowanie również do przewoźników zagranicznych wykonujących usługi transportowe na terytorium Luksemburga.

Wszystkie operacje transportowe, zarówno poniżej jaki powyżej 3.5 tony (oprócz tranzytu) podlegają luksemburskiej ustawie o płacy minimalnej.

1. Sposób zgłaszania:

On-line za pomocą platformy https://guichet.itm.lu/edetach.

2. Czas trwania zgłoszenia:

Przedsiębiorca zobligowany jest do każdorazowego zgłoszenia operacji transportowej.

3. Typ przewozu:

Transport międzynarodowy, kabotaż.

4. Przedstawiciel:

 • oddział lub spółka zależna przedsiębiorstwa wysyłającego w Luksemburgu,
 • reprezentant w Luksemburgu upoważniony przez przedsiębiorstwo wysyłające,
 • zatrudniony pracownik na czas delegacji (zatem przedstawicielem może być również delegowany kierowca).

5. Dokumenty niezbędne w kabinie:

Kierowca musi mieć przy sobie formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszanie kierowców – Czechy

Od 1 kwietnia 2017 roku obowiązują przepisy regulujące delegowanie pracowników na terenie Republiki Czeskiej. Kierowca delegowany do pracy na terenie Czech musi posiadać w pojeździe umowę o pracę przetłumaczoną na język czeski, wskazane jest również posiadanie zaświadczenia A1 potwierdzającego objęcie kierowcy ubezpieczeniem społecznym ZUS. Obecnie nie ma wymogu zgłaszania kierowców oddelegowanych do pracy na terytorium Czech, lecz istnieje szansa, że rząd wprowadzi takie rozwiązanie w przyszłości. Brak wymaganych dokumentów może się zakończyć karą w wysokości 500 tys. koron (około 83 tysiące złotych). Minimalne stawki godzinne w Czechach dla sektora transportowego wynoszą:

 • 72,90 koron czeskich dla kierowców poruszających się pojazdem o masie poniżej 3,5 tony
 • 80,50 koron czeskich dla kierowców poruszających się pojazdem o masie powyżej 3,5 tony

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi usługami naszej firmy, które obejmują m.in. szkolenia kierowców w zakresie BHP i rozliczanie delegacji.